سین موبیل جهت حمل تجهیزات فیلمبرداری

سینه موبیل خدمتی دیگر از دموکالا

.

یک دستگاه سینه موبیل جهت ارائه خدمات سینمایی و جابجایی تجهیزات فیلمبرداری امروز با حضور رئیس هیئت مدیره کنکاش  و مدیر عامل دموکالا به مجموعه دموکالا پیوست . به درخواست واحد طراحی و تولید تیزر دموکالا مدیریت دموکالا از چندی پیش برای سهولت در امر جابجایی تجهیزات این واحد بران شد تا یک دستگاه سینه موبیل را به تجهیزات و امکانات این واحد اضافه نماید . که امروز با حضزور رئیس هیئت مدیره کنکاش این اتومبل به مجموعه خدمات دموکالا اضافه گردید.

سین موبیل دموکالا