واحد R&D نیاز اصلی مدیریت بازاریابی

pic-face-r&d

.

.

واحد R&D نیاز اصلی مدیریت بازاریابی

.واحد R&D نیاز اصلی مدیریت بازاریابی

.

واحد R&D و فرایند تحقیق و توسعه نیاز اصلی و نگاه امروز مدیریت بازاریابی است

واحد R&D و فرایند تحقیق و توسعه نیاز اصلی و نگاه امروز مدیریت بازاریابی می باشد. این نیاز از مدیریت تا اجراء برنامه بازاریابی سرچشمه می گیرد تا در طراحی ،کنترل و اجراء برنامه بتوان با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر پیش رفت. مفهوم R&D یعنی تحقیق و توسعه جهت تولید محصول و ارتقاء محصول که در واقع (( R تحقیق))  را با ماهیت دانش  و دانشگاه در نظر می گیرند و (( D توسعه)) را با ماهیت فعالیتهای صنعتی واجرایی در نظر گرفته می شود. تحقیق و توسعه یا همان R&D  : خلق و به کارگیری دانش نوین در جهت تولید و ارتقاء محصولات، فرایند ها و خدمات مورد نیاز بازار می باشد. واحد R&D در راستای یک برنامه بازاریابی، به تحقیق و توسعه موارد مورد نیاز قسمت بازاریابی می پردازد.

.

pic-r-d

.

انتقال موثر خروجی های واحد R&D به بازار توسط واحد بازاریابی صورت می گیرد، و مهم ترین وظیفه مدیر بازاریابی مدیریت ارتباطات دو واحد و تبادل اطلاعات میان این دو واحد است. فرایند تحقیق و توسعه یک محصول با انتخاب دقیق ایده ها و پروژه های دارای ارزش مناسب که در قسمت بازاریابی انجام می شود آغاز خواهد شد. هدف نهایی بازاریابی بالا بردن سهم بازار و فروش بیش تر محصولات است. پس واحد بازاریابی با نگرشی باز و دقیق بر این موضوع می داند که همکاری و تلاش در جهت بهره ور ساختن واحد R&D  اثر مستقیم در بهره ور کردن واحد بازاریابی و اهداف شرکت خواهد داشت.

مدیر بازاریابی با تمام قدرت و تمام افراد و توان واحد بازاریابی تلاش می کند نیاز ها و خواسته های مشتریان را به طور مشهود و مطلوب واحد R&D به این واحد ارائه نماید. این تعامل و ارتباطات، محیطی مطلوب برای ارتباط پی در پی ایجاد کرده تا مدیر بازاریابی بتواند فرایند تحقیق و توسعه را در برنامه بازرایابی مدیریت و هدایت نماید. البته این تعامل  به صورت خودکار باعث تسریع حرکت ها و فرایند های R&D هم خواهد شد . این عملیات و تعاملات در آخر سود کسب شده از جانب مشتری را برای شرکت به ارمغان می آورد.

.

pic-980-ter

.

چرخه عمر محصول در برنامه بازاریابی به پنج مرحله : معرفی،رشد،تکامل،بلوغ و سوددهی تقسیم می شود. و در این پنج مرحله واحد R&D و واحد بازاریابی هر یک در هر مرحله وظیفه مربوط به خود را به انجام می رسانند.  این وظایف در جدول زیر مشخص گردیده، با مطالعه آن به ارتباط و نحوه تعامل این دو واحد به واقع پی خواهید برد.

.

mob-bast

.

.

منبع: ماورای تبلیغات